تور استانبول(پرواز قشم ایر)

6روزه

هتلدرجهموقعیتدوتختهیک تختهکودک 6 تا 12کودک 2 تا 6
GRAND LIZA3*BBاکسارای1/895/0002/195/0001/795/0001/495/000
CUMBALI PLAZA3*BBدولاب دره2/095/0002/595/0001/995/0001/595/000
BLUWAY CITY3*BBعثمان بی2/250/0002/795/0001/950/0001/595/000
CARTOON TAKSIM4*BBتکسیم2/295/0002/895/0002/095/0001/595/000
ALL SEASON4*BBاکسارای2/295/002/895/0002/095/0001/595/000
BLUWAY HISTORY4*BBعثمان بی2/295/002/895/0002/095/0001/595/000
DORA4*BBدولاب دره2/395/0002/895/0002/095/0001/595/000
SURMELI5*BBقره تپه2/595/0003/550/0002/095/0001/595/000
KONAK4*BBتکسیم2/695/0003/595/0002/195/0001/595/000
CRYSTAL4*BBتکسیم2/695/0003/695/0002/195/0001/595/000
NAZ CITY5*BBولاب دره2/795/0003/895/0002/295/0001/595/000
GRAND OZTANIK4*BBتکسیم2/795/0003/895/0002/295/0001/595/000
AVANTGARDE4*BBتکسیم2/795/0003/895/0002/395/0001/595/000
GRAND CEVAHIR5*BBشیشلی2/895/0003/895/0002/295/0001/595/000
DOUBLE TREE BY HILTON5*BBپیاله پاشا2/950/0004/195/0002/150/0001/595/000
HILTON BOMONTI5*BBبومونتی3/095/0004/495/0002/595/0001/595/000
TITANIC CITY4*BBتکسیم3/095/0004/195/0003/495/0001/595/000
LARES PARK4*BBتکسیم3/095/0004/195/0003/495/0001/595/000
CONRAD5*BBبشیکتاش3/195/0004/795/0002/495/0001/595/000